مسواک کول اند فرش تریزا Trisa Cool & Fresh Soft Toothbrush

تومان33/100
الیاف کاملا گرد شده و نحوه چیدمان دسته الیاف ها بر روی مسواک نرم کول اند فرش تریزا کاملا با برجستگی های دندان مطابقت دارد و می تواند پلاک ها را از مرز میان لثه با دندان بردارد.